Седница ће се одржати 24. октобра 2014. године (петак) са почетком у 10 часова у Великој сали зграде Градске управе града Панчева.

На основу члана 62. Пословника Скупштине града Панчева („Службени лист града Панчева“ 11/08 и 21/13), сазивам XXII седницу Скупштине града Панчева.

За седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

– Верификација Записника са XXИ седнице Скупштине града Панчева, одржане 14.08.2014. године.

1. Предлог одлуке о изменамаи допунама Планагенералне регулације насељеногместаСтарчево.

2. Предлог одлуке о изменама Плана детаљне регулације „Градски стадион“ у Панчеву (зона 2.15).

3. Предлог закључка о усвајању «Стратегијеразвоја града Панчева 2014-2020».

4. Предлог Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица и повратника у граду Панчеву 2014-2018. године.

5. Предлог одлуке о додели звања почасни грађанин града Панчева.

6. Предлог одлуке о додели звања заслужни грађанин града Панчева.

7. Предлог одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју града Панчева.

8. Предлог Тарифног система за обрачун испоручене количине топлотне енергије купцима на подручју града Панчева.

9. Предлог одлуке о покретању поступка за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини путем расписивања јавног огласа .

10. Предлог одлуке о поверавању Центру за социјални рад „Солидарност“ Панчево, функције управљања, без права располагања, непокретношћу у јавној својини града Панчева, зграде за социјалну заштиту – СИГУРНА КУЋА у Панчеву.

11. Предлог одлуке о поверавању Центру за социјални рад „Солидарност“ Панчево, функције управљања, без права располагања, непокретношћу у јавној својини града Панчева, стамбене зграде за колективно становање – објекат становања у заштићеним условима.

12. Предлог одлуке о располагању становима града Панчева.

13. Предлогодлуке о изменама и допунама Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама.

14. Предлог одлуке о изменама Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине.

15. Предлог одлуке о изменама Одлуке о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица, њиховој категоризацији и одређивању праваца општинских путева у насељима на територији града Панчева.

16. Предлог одлуке о измени Одлуке о образовању Савета за здравље града Панчева.

17. Измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа «Грејање» Панчево за 2014. годину.

18. Извештај о раду и финансијски извештај Црвеног крста Панчево за 2013. годину.

19 . План рада и финансијски план Црвеног крста Панчево за 2014. годину.

20. Предлог закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, број: 01-3345-2/2014 од 05.09.2014. године, о доношењу Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, за период 01.01.-31.05.2015. године, за расходе за које је неопходно спровести поступке јавних набавки до краја 2014. године.

21. Предлог закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката «Младост» Панчево, број 1200/5 од 29.09.2014. године, о доношењу Финансијског плана Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката «Младост» Панчево, за период од 01.01. – 31.05.2015. године, за расходе за које је неопходно спровести поступке јавних набавки до краја 2014. године.

22. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорногодбора Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката «Младост»Панчево број 1139/3 од 10.09.2014. године, о измени Ценовника услуга број 1335/2 од 05.11.2013. године.

ИНФОРМАТИВНО:

– Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар – септембар 2014. године.

Материјал можете преузети овде

НАПОМЕНА:

Увид у комплетан материјал за тачку 2, предложеног дневног реда може се извршити у Секретаријату за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа, у канцеларији 103/И, у згради Градске управе града Панчева.

Молимо Вас да седници Скупштине града Панчева обавезно присуствујете а да у случају спречености свој изостанак оправдате писменим документом-путним налогом, за службени пут или потврдом лекара за боловање,предајом у собе 103/Ии 109/ИСекретаријата за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа,најкасније до 2. у месецу за претходни месец.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА

БРОЈ: II- 04-06-17/2014- 7
Панчево, 17. октобар 2014. године

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марина Кендерешки Филип Митровић, дипл.економиста