Седница ће се одржати  14. августа 2014. године (четвртак) са почетком у 10 часова у Великој сали зграде Градске управе града Панчева.

На основу члана 62. Пословника Скупштине града Панчева („Службени лист града Панчева“ 11/08 и 21/13), сазивам XXI седницу Скупштине града Панчева.

За седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

– Верификација Записника са XX седнице Скупштине града Панчева, одржане 02.07.2014. године.

1. Предлог одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за део аутопутске и железничке обилазнице око Београда (аутопутска деоница Бубањ поток-Винча-Панчево, железничка деоница Бели потоко-Винча-Панчево), са друмско-железничким мостом преко Дунава на подручју територије града Панчева.

2. Нацрт одлуке о доношењу Плана генералне регулације насељеног места Банатско Ново Село.

3. Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације – Целина 5 – Кудељарац и Новосељански пут иза Надела

4. Нацрт одлуке о изради Плана детаљне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“ у насељеном месту Панчево.

5. Предлог одлуке о измени Плана детаљне регулације насеља „Тесла“ Панчево.

6. Измене и допуне Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за 2014.годину.

7. Предлог одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева

8. Предлог одлуке о давању у закуп атељеа.

9. Предлог одлуке о утврђивању назива улица на подручју Месне заједнице «Горњи град».

10. Предлог одлуке о измени Одлуке о образовању Савета за здравље града Панчева.

Информативне тачке:

– Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар – јун 2014. године .

– Извештај о ревизији финансијских извештаја за 2013. годину град Панчево, који је доставило ангажовано ревизорско предузеће ХЛБ ДСТ-Ревизија Д.О.О. Београд.

– Информација о оствареној производњи стрних жита на територији града Панчева у 201 4. години.

Материјал за заседање можете преузети овде

НАПОМЕНА:

Увид у комплетан материјал за тачке 1. и 2, предложеног дневног реда може се извршити у Секретаријату за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа, у канцеларији 103/И, у згради Градске управе града Панчева.

Молимо Вас да седници Скупштине града Панчева обавезно присуствујете а да у случају спречености свој изостанак оправдате писменим документом – путним налогом, за службени пут или потврдом лекара за боловање,предајом у собе 103/Ии 109/ИСекретаријата за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа,најкасније до 2. у месецу за претходни месец.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА

БРОЈ: XX- 04-06-17/2014- 6
Панчево, 07. август 2014. године

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Марина Кендерешки

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Филип Митровић, дипл.економиста
Претходна страна