REGISTRACIJA PREDUZETNIČKIH RADNJI – KAKO POSTATI PREDUZETNIK

Vodič za preduzetnikePreduzetnik je fizičko lice koje je registrovano i koje radi sticanja dobiti u vidu zanimanja obavlja sve zakonom dozvoljene delatnosti, uključujući umetničke i stare zanate i poslove domaće radinosti. Počev od 01. januara 2006. godine registraciju preduzetnika vrši Agencija za privredne registre. Preduzetnička radnja se može osnovati na određeno ili neodređeno vreme. Registracione prijave možete preuzeti ovde

Osnivanje

Jednošalterski sistem registracije

Postupak osnivanja privrednih subjekata se sprovodi preko jednošalterskog sistema registracije koji omogućava da privredni subjekti koji se registruju u Agenciji za privredne registre sa registracijom osnivanja istovremeno dobijaju registarski/matični broj koji dodeljuje Republički zavod za statistiku, poreski identifikacioni broj (PIB) koji dodeljuje Poreska uprava – Centrala, broj osiguranika penzijsko – invalidskog osiguranja (PIO) koji izdaje RF PIO i broj osiguranika zdravstvenog osiguranja koji izdaje RZZO.

Važno obaveštenje: Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja je počeo sa radom 06. avgusta 2013. godine, a to znači i da se jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje u elektronskom obliku podnose putem Portala Centralnog registra. Agencija za privredne registre, kao podnosilac jedinstvene prijave, razmenjuje elektronski razmenjuje podatke sa Centralnim registrom i to podatke koje registruje u skladu sa Pravilnikom o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju (“Službeni glasnik RS”, br. 6/2012) i koji su sadržani u rešenju o upisu preduzetnika u Registar privrednih subjekata. Centralni registar, po prihvatanju prijave i registracije u svojoj bazi, podnosiocu jedinstvene prijave izdaje potvrdu o izvršenoj prijavi – Obrazac M-A. Agencija za privredne registre kao podnosilac prijave je dužna da obvezniku podnošenja prijave odmah dostavi potvrdu o izvršenoj prijavi – Obrazac M-A, što i čini prilaganjem potvrde rešenju o registraciji koje uručuje preduzetniku. Dakle, ukoliko su podaci sadržani u rešenju Registratora o upisu preduzetnika u Registar privrednih subjekata tačni, a preduzetnik utvrdi da postoje greške u potvrdi – Obrazac M-A, napominjemo da onda greška u razmeni podataka nije nastala zbog pogrešnog podatka u Registru Agencije za privredne registre te upućujemo zainteresovana lica da se obrate organizacionoj jedinici PIO, RZZO NSZ ili Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, kako bi ispravili grešku u njihovom sistemu. Uz jedinstvenu registracionu prijavu (JRPPS), za registraciju osnivanja privrednog subjekta potrebno je priložiti propisanu dokumentaciju (u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji), dokaz o uplati naknade za osnivanje propisane Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre (“Službeni glasnik RS”, br. 119/13 i 138/14).

Naknada za osnivanje: visina naknade za osnivanje propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre (“Službeni glasnik RS”, br. 119/13 i 138/14).

  • Naknada za registraciju osnivanja preduzetnika iznosi 1.500,00 dinara.

Račun za uplatu naknade

Broj računa za uplatu naknade za osnivanje u Registru privrednih subjekata – preduzetnika koja se plaća Agenciji za privredne registre:

  • 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (obavezno pritisnite link Poziv na broj i dobijeni broj unesite u uplatnicu).


Postupak upisa u Registar

Postupak upisa u Registar započinje podnošenjem registracione prijave sa propisanom dokumentacijom i dokazom o uplati propisanih naknada i to neposredno u sedištu APR u Beogradu, u nekoj od organizacionih jedinica, u opštinama sa kojim Agencija ima zaključen sporazum ili poštom. Kada se prijava podnosi poštom, kao datum i vreme podnošenja prijave uzimaju se datum i vreme prijema prijave u Agenciji.

Registracionu prijavu za osnivanje podnosi preduzetnik ili lice ovlašćeno od strane preduzetnika, u kom slučaju je potrebno priložiti i punomoćje. Više o ovlašćenom podnosiocu možete pročitati u odeljku opšta uputstva.

Dokumentacija potrebana za registraciju preduzetnika:

  • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika (obrasci),
  • dokaz o identitetu preduzetnika (za domaće fizičko lice fotokopija lične karte, a za stranca fotokopija pasoša),
  • dokaz o uplati naknade za registraciju preduzetnika (visina naknade),
  • dozvola, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa, ako je to posebnim zakonom propisano kao uslov za registraciju.