Градоначелник града Панчева, је дана 27.06.2018. године, разматрао Предлог закључка о прихватању Закључка I  Савета за запошљавање града Панчева број II-06-06-19/2018-5 од 22.06.2018. године, па је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др. Закон,101/16-др.закон и 47/18) и чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева (“Службени лист града Панчева” број 25/15 – пречишћен текст и 12/16) донео

З А К Љ У Ч А К

Градоначелник града Панчева прихвата Закључак  I Савета за запошљавање града Панчева број II-06-06-19/2018-5 од 22.06.2018. године, а у вези са реализацијом мере активне политике запошљавања “Студентска летња пракса” у 2018. години, који је саставни део овог Закључка.