Gradsko veće grada Pančeva, na sednici održanoj dana 20.02.2019. godine, razmatralo je Predlog Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje grada Pančeva za 2019. godinu, pa je po pribavljenom pozitivnom mišljenju Saveta za zapošljavanje grada Pančeva datom Zaključkom br. II-06-06-19/2019-1 od 08.02.2019. godine, a na osnovu članova 46. i 66. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”, broj 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – dr. zakon i 47/18), člana 41. stav 1. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (“Službeni glasnik RS”, broj 36/09, 88/10,38/15,113/17 i 113/17- dr. zakon) i članova 59. i 98. stav 3. Statuta grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva” broj 25/15-prečišćen tekst i 12/16), usvojilo Lokalni akcioni plan za zapošljvanje za 2019. godinu.