Градско веће града Панчева, на седници одржаној дана 20.02.2019. године, разматрало је Предлог Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2019. годину, па је по прибављеном позитивном мишљењу Савета за запошљавање града Панчева датом Закључком бр. II-06-06-19/2019-1 од 08.02.2019. године, а на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (“Службени гласник РС”, брoj 36/09, 88/10,38/15,113/17 и 113/17- др. закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева (“Службени лист града Панчева” број 25/15-пречишћен текст и 12/16), усвојило Локални акциони план за запошљвање за 2019. годину.