Нацрт елабората о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта – катастарске парцеле број 9416/27 к.о. Панчево, без накнаде, компанији
„ZF E-MOBILITY SRB D.O.O.“

НАЦРТ НАВЕДЕНОГ елабората излаже се на јавни увид на званичној интернет страници града Панчева www.pancevo.rs и у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, број 2-4, у трајању од 8 дана, почев од 4. априла до 11. априла 2018. године. Увид у Нацрт елабората може се извршити у канцеларији 301 зграде Градске управе у времену од 12 до 15 часова. За пружање информација у вези са наведеним документом обратити се Секретаријату за привреду и економски развој Градске управе града Панчева, на број телефона 013/308-868.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт елабората за време трајања јавног увида, електоронским путем на e-mail olivera.subotic@pancevo.rs и biljana.miladinovic@pancevo.rs или писаним путем на адресу: Градска управа града Панчева, Секретаријат за привреду и економски развој, Трг краља Петра I, број 2-4, Панчево, нпосредно путем писарнице Градске управе града Панчева.

Оглас за јавни увид
Нацрт елабората о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта – катастарске парцеле број 9416/27 к.о. Панчево, без накнаде, компанији „ZF E-MOBILITY SRB D.O.O.“