На основу члана 20. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон, члана 21. тачка 9) Статута града Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр.25/15 – пречишћен текст), Одлуке о буџету града Панчева за 2015. годину (“Службени лист града Панчева“ бр. 28/14, 6/15, 17/15 и 27/15), Стратегије развоја града Панчева 2014-2020 (Закључак Скупштине града Панчева, број II-04-06-17/2014-7 од 24.10.2014.године) и Закључка Градоначелника града Панчева бр. II -06-020-7/2015-515 од 22. 12. 2015. године, а у складу са Законом о контроли државне помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 51/09), Градоначелник града Панчева расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА – привредним субјектима СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА НАБАВКУ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА 2015/2016 ГОДИНУ

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додељују се бесповратна средства предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима, у укупном износу од 2.800.000,00 динара, опредељена Одлуком о буџету града Панчева за 2015.годину („Сл. Лист града Панчева“ бр. 28/14, 6/15, 17/15 и 27/15) на Разделу 3, глава 3.1 Градска управа, шифра програмске класификације 1501, Програм 3 – Локални економски развој, шифра пројекта 1501- П12 Пројекат: Подршка МСПП сектору – унапређење услова пословања, функција 474 Вишенаменски развојни пројекти, позиција 104, економска класификација 423 Подршка МСПП сектору – унапређење услова пословања – конкурс. Јавни конкурс за доделу средстава представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

2. НАМЕНА СРЕДСТАВА:

Бесповратна средства се додељују за набавку основних средстава – нових или половних (до три године старости) од значаја за унапређење пословне делатности. Под основним средствима у овом смислу подразумевају се машине и опрема, која се прибављају од привредног субјекта. Бесповратна средства се додељују за набавку основних средстава која је започета или започета и реализована након расписивања овог Јавног конкурса. Најнижи износ средстава који се додељује је 150.000,00 динара, а највиши 500.000,00 динара. Средства се додељују највише до 50% вредности купопродајне цене основних средстава, без пореза на додату вредност (ПДВ). Средства се дозначују на текући рачун подносиоца пријаве, тек након што исти прикаже извод из банке да је платио минимално 50% вредности основног средства. Подносилац пријаве може да учествује на Јавном конкурсу са највише једном пријавом.

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ:

Право учешћа на конкурсу имају предузетници, микро и мала правна лица – привредни субјекти регистровани код Агенције за привредне регистре, под следећим условима:
– Да имају седиште на територији града Панчева;
– За предузетнике и микро правна лица: да имају најмање 1 запослено лице;
– За мала правна лица: да имају најмање 3 запослена лица;
– Да обављају делатност најмање 12 месеци пре дана расписивања овог Конкурса;
– Да обављају производну или услужну делатност;
– Да подносиоцу пријаве није био блокиран рачун дуже од 7 дана у претходних 12 месеци, пре дана расписивања овог Конкурса;
– Да је подносилац пријаве измирио доспеле обавезе по основу јавних прихода Републике Србије и изворних јавних прихода јединице локалне самоуправе;
– Да је подносилац пријаве у већинском приватном власништву;
– Да није у групи повезаних привредних субјеката у којој су неки од чланова средња и велика правна лица;
– Да подносиоцу пријаве није додељена de minimis државна помоћ у текућој и претходне 2 фискалне године у укупном износу већем од 23.000.000,00 динара;
– Да је сврха и намена инвестирања у основно средство у складу са делатношћу коју обавља привредни субјекат;
– Да над привредним субјектом није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације.

Средства се не додељују:
– за потребе оснивања нових правних лица и предузетничких радњи;
– за програме примарне пољопривредне производње;
– за трговинску делатност;
– за делатност забавних игара и игара на срећу, ноћних клубова, барова и дискотека;
– за куповину путничких возила и транспортних средстава;
– за пројекте који се искључиво базирају на хонорарима.

 

4. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ОБАВЕЗНО ПОДНОСИ:

– Пријава;
– Решење о регистрацији привредног субјекта у АПР не старије од 6 месеци;
– Фотокопија биланса успеха, биланса стања, статистичког извештаја и пореског биланса по усвојеном завршном рачуну за 2013. и 2014. годину;
– Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности рачуна у претходних 12 месеци, пре дана расписивања овог Конкурса;
– Уверење Секретаријата за пореску администрацију Градске управе града Панчева о измирености доспелих пореских обавеза по основу изворних јавних прихода јединице локалне самоуправе, не старије од седам дана од дана подношења пријаве;
– Уверење Пореске управе Министарства финансија-филијала Панчево о измиреним пореским обавезама; – Потписана и оверена изјава о броју запослених за 2013. и 2014. годину;
– Потписана изјава о свим раније примљеним de minimis државним помоћима које су подносиоцу захтева додељене у текућој и претходне две фискалне године (да ли им је и по ком основу већ додељена државна помоћ);
– Предуговор или Уговор о купопродаји основног средства;
– Предрачун/Авансни рачун/Рачун у зависности од степена реализације плаћања, издат након расписивања овог Конкурса;
– Доказ о уплати/Извод из банке (уколико је плаћање извршено, делимично или у целости), издат након расписивања овог Конкурса.

Комисија задржава право да затражи допуну поднете документације и оригинале одређене документације, на увид.

 

5. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријава са пратећом документацијом подноси се на обрасцима који се могу преузети на интернет страници града Панчева arhiva.pancevo.rs и у Градском услужном центру, Трг Краља Петра I бр. 2-4. Пријава са пратећом документацијом може се поднети до утрошка средстава, а најкасније до 1. 12.2016. године, у затвореној коверти на адресу: Град Панчево, Трг Краља Петра I бр. 2-4, поштом или лично предајом на писарници Градске управе града Панчева, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима са територије града Панчева за 2015/2016. годину“. Неће се узимати у разматрање неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве.

6. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о додели средстава доноси Градоначелник града Панчева, на предлог Комисије за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева. Комисија врши проверу приспелих пријава, односно проверу испуњености услова Јавног конкурса и бодовање и рангирање пријава, на седницама које се одржавају до 10. у месецу за пријаве пристигле на овај конкурс у претходном месецу. Одлука о додели средстава објављује се на званичној интернет страници града Панчева. Подносилац пријаве којем су одобрена средства у обавези је да са градом Панчевом закључи Уговор којим ће се уредити међусобна права и обавезе уговорних страна. Извештај о реализацији Уговора из претходног става, подносилац пријаве је дужан да достави Граду у року од 15 дана од дана уплате додељених средстава на текући рачун подносиоца пријаве. Подносилац пријаве којем су додељена средства за набавку основних средстава не сме их отуђити у периоду од две године од дана закључења претходно наведеног уговора.

7. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни конкурс објављује се на интернет страници Града Панчева arhiva.pancevo.rs . Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/308-711 или на имејл ivana.tubic@pancevo.rs .

Градоначелник града Панчева
Саша Павлов

 

Конкурсна документација:

Пријава

Критеријуми за вредновање