Северна индустријска зона је greenfield локација обухваћена Генералним урбанистичким планом у оквиру које град Панчево има 75ха земљишта у свом власништву. У питању је неизграђено грађевинско земљиште које излази на државни пут II реда Ечка- Ковачица-Панчево (Јабучки пут), а омеђена је и општинским путем, односно међунарном железничком пругом Београд – Панчево – Вршац – Румунија. Ова зона има изузетан положај зато што се изградњом Кинеског моста стварају услови за изградњу државног пута првог реда М24 који ће непосредно тангирати Северну индустријску зону. М24 ће представљати везу Београда-Новог Сада и повезаће се са правцем магистралног пута ка Вршцу – граници са Румунијом

Фотографија Север Развој greenfield зона препознат је као приоритет „Стратегије развоја општине Панчево 2007-2025. година“ а биће приоритетни пројекат града Панчева и у новом кровном стратешком документу чија је израда у току ( Ревизија стратегије на период 2014 – 2020. који суфинансира Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу).

У непосредној близини ове гринфилд локације налази се и индустрија посебне намене “УТВА Авиоиндустрија“ Панчево, као и већи број предузећа из области грађевинарства, пољопривреде, друмског превоза терета. Развој северне индустријске зоне омогућава постојећим успешним малим и средњим предузећима у зони и непосредној околини (око 50 предузећа, од којих 2 велика, 4 средња) да шире своју производњу тј. пословну делатност, а такође омогућава и долазак нових инвеститора и отварање нових радних места.

Активности на инфраструктурном опремању пословне зоне су у току, што ће створити претпоставке за отпочињање привредних активности, а самим тим омогућиће се нова професионална будућност квалификованим стручним лицима која су изгубила посао у недавним приватизацијама, као и новим незапосленим квалификованим лицима који су на виденцији Националне службе запошљавања.

Северна индустријска зона у власништву града Панчева је укупне површине 75ха и обухваћена је следећом планском документацијом:

1. План генералне регулације Целина 11 – комплекс посебне намене “Службени лист града Панчева“ бр. 35/2012) – површина од 67ха. Према овом планском документу, у овој зони планирана је градња свих врста пословних и производних објеката малих и средњих предузећа, односно све врсте намена из области „мале привреде“ које својим функционисањем неће имати негативних утицаја на непосредно и шире окружење.

2.План генералне регулације 4а – Караула са Јабучким путем и Целина 4б – Скробара који је у завршној фази доношења – површина од 8,57ха

Гринфилд индуструјска зона предвиђена Планом генералне регулације Целина 11
Комплекси посебне намене у Панчеву (Сл.лист града Панчева 35/2012)
површина од 67ха у својини града Панчева

Мапа

ПГР Целина 4а – Караула са Јабучким путем и целина 4б – Скробара
(8,57 ха својина града)

 

Мапа 2

У овој зони планирана је градња свих врста пословних и производних објеката малих и средњих предузећа, односно све врсте намена из области „мале привреде“ које својим функционисањем неће имати негативних утицаја на непосредно и шире окружење.