logo

Pripremljena Analiza implementacije Strategije razvoja grada Pančeva 2014-2020

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Grad Pančevo sufinansirali su izradu Analize implementacije Strategije razvoja grada Pančeva 2014-2020, koja prethodi izradi plana razvoja grada Pančeva za narednih sedam godina.

Analizu je pripremio Centar za upravljanje razvojem iz Novog Sada, i ona sadrži:

 • Pregled usvojenih strateških dokumenata na nivou Grada Pančeva
 • Analizu krovnog strateškog dokumenta grada Pančeva
 • Ocenu usklađenosti analiziranih dokumenata javne politike sa programskim budžetom
 • Analizu i ocenu realizacije definisanih mera/projekata
 • Analizu ostvarenja postavljenih ciljeva
 • Zaključke i preporuke

Smernice za izradu planova razvoja JLS koje je izradio SKGO ukazuju da su najčešći nedostaci u strateškom planiranju u svim JLS:

 1. Postojanje dokumenata javnih politika bez jasno definisanih ciljeva i mera
 2. Preklapanje i neusklađenost planskih dokumenata
 3. Nepredvidivost efekata planiranih mera
 4. Nedovoljna usklađenost sa procesom izrade budžeta
 5. Odsustvo konsultativnog procesa i nedovoljnu transpparentnostprocesa planiranja, i
 6. Nedovoljno razvijen sistem praćenja realizacije i vrednovanja učinka.

U tom smislu, analiza je pokazala da je Grad Pančevo imao dobro uvremenjen dokument sa definisanim ciljevima i merama, da je strategija Grada izrađena uz visoku participativnost i uvažavanje konsultativnog procesa i da je bio razvijen sistem praćenja realizacije, a da su osnovni nedostaci najpre uslovljeni nepostojanjem zvanično uređenog sistema razvojnog planiranja na nacionalnom nivou, uključujući i programsko budžetiranje, što će novi Zakon o planskom sistemu RS i prateće uredbe i smernice značajno unaprediti.

Detaljnije zaključke i preporuke Analize, kao možete pogledati ovde