лого

Припремљена Анализа имплементације Стратегије развоја града Панчева 2014-2020

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Град Панчево суфинансирали су израду Анализе имплементације Стратегије развоја града Панчева 2014-2020, која претходи изради плана развоја града Панчева за наредних седам година.

Анализу је припремио Центар за управљање развојем из Новог Сада, и она садржи:

 • Преглед усвојених стратешких докумената на нивоу Града Панчева
 • Анализу кровног стратешког документа града Панчева
 • Оцену усклађености анализираних докумената јавне политике са програмским буџетом
 • Анализу и оцену реализације дефинисаних мера/пројеката
 • Анализу остварења постављених циљева
 • Закључке и препоруке

Смернице за израду планова развоја ЈЛС које је израдио СКГО указују да су најчешћи недостаци у стратешком планирању у свим ЈЛС:

 1. Постојање докумената јавних политика без јасно дефинисаних циљева и мера
 2. Преклапање и неусклађеност планских докумената
 3. Непредвидивост ефеката планираних мера
 4. Недовољна усклађеност са процесом израде буџета
 5. Одсуство консултативног процеса и недовољну трансппарентностпроцеса планирања, и
 6. Недовољно развијен систем праћења реализације и вредновања учинка.

У том смислу, анализа је показала да је Град Панчево имао добро увремењен документ са дефинисаним циљевима и мерама, да је стратегија Града израђена уз високу партиципативност и уважавање консултативног процеса и да је био развијен систем праћења реализације, а да су основни недостаци најпре условљени непостојањем званично уређеног система развојног планирања на националном нивоу, укључујући и програмско буџетирање, што ће нови Закон о планском систему РС и пратеће уредбе и смернице значајно унапредити.

Детаљније закључке и препоруке Анализе, као можете погледати овде