Одлуком о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева („Сл. лист града Панчева“, бр. 29/2014 и Службени лист Града Панчева 28/15-пречишћен текст), закуп се дозвољава  на период од најдуже 5 година, са могућношћу продужења овог рока на још  5 година, уколико закупац уредно намирује своје обавезе.

Висина закупнине за пословни, магацински простор и гараже утврђује се у поступку јавног надметања.
Почетну висину закупнине представља процењена тржишна висина закупнине по м2 корисне површине, у зависности од пословне зоне у којој се пословни и магацински простор налази, као и делатности која се у истом обавља.

Почетна висина закупнине за пословни простор по зонама износи:

Зона         Динара по m²
Прва            300,00
Друга           200,00
Трећа           100,00

Почетна висина закупнине за магацински простор по зонама износи:

Зона        Динара по m²
Прва           150,00
Друга          100,00
Трећа           50,00

Почетна висина закупнине по категоријама за зидане гараже износи:

Категорија         Динара по m²
Прва                     77,00
Друга                    48,00

Почетна висина закупнине за пословни, магацински простор и гараже на територији Града Панчева, утврђена по одредбама ове одлуке, мења се једанпут годишње у поступку утврђивања буџета Града за наредну годину.

Текст Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева, мозете погледату у Службеном листу града Панчева број 15/2014:

http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=160