Начин и рокови плаћања комуналне таксе за за приређивање музичког програма ближе је прописан тарифним бројем 4. , тачка 4. Одлуке о локалним комуналним таксама.
Такса за за приређивање музичког програма плаћа се до 15. у месецу за претходни месец.

уплатни рачун за плаћање таксе је: 840 – 714 421 843 – 39