Način i rokovi plaćanja komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama bliže je propisan tarifnim brojem 5. , tačka 14. Odluke o lokalnim komunalnim taksama.
Taksa za korišćenje prostora na javnim površinama plaća se mesečno i to do 15. u mesecu za prethodni mesec.

uplatni račun za plaćanje takse je: 840 – 714 531 843 – 77