Način i rokovi plaćanja komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru bliže je propisan tarifnim brojem 1. , tačka 9. Odluke o lokalnim komunalnim taksama.
Lokalna komunalna taksa za isticanje firme plaća se mesečno u visini 1/12 godišnjeg iznosa takse, i to do 15. u mesecu za prethodni mesec.

uplatni račun za plaćanje takse je: 840 – 716 111 843 – 35