Управа за аграрна плаћања објавила је Правилник о подстицајима за инвестицију у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, вина, пива и јаких алкохолних пића.

Правилником се ближе прописују врсте подстицаја програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности, који обухватају подршку за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, вина, пива и јаких алкохолних пића, услови, начин остваривања права на подстицаје, обрасци захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износи подстицаја по кориснику подстицаја.

Подстицаји обухватају:
1) програму за инвестиције у прераду пољопривредних и прехрамбених производа у сектору млека
2) програму за инвестиције у прераду пољопривредних и прехрамбених производа у сектору меса
3) програму за инвестиције у производњу вина, пива и јаких алкохолних пића

Прецизнији подаци о прихватљивим инвестицијама могу се наћи у табелама које су саставни део овог Правилника.

Подршка горенаведеним програмима односи се и на маркетинг који обухвата набавку контролних маркица за млеко, односно месо, у складу са прописима којима се уређује заштита географског порекла пољопривредних и прехрамбених производа, као и набавку евиденционих маркица за обележавање вина са ознаком географског порекла у складу са прописима којима се уређује вино.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

Више информација можете потражити на: http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-za-investicije-u-preradu-i-marketing-poljoprivrednih-i-prehrambenih-proizvoda-i-proizvoda-ribarstva-za-nabavku-opreme-u-sektoru-mleka-mesa-vina-piva-i-jakih-alkoholnih-pica/