Правилником се ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов, као и образац захтева за остваривање подстицаја.

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, подстицај остварује за отељене краве, једном у току године за исто грло, на основу захтева који подноси Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Управa за аграрна плаћања у периоду од 15. априла до 30. септембра текуће календарске године, за краве отељене у периоду од 1. септембра претходне календарске године до 31. августа текуће календарске године.

Изузетно у 2017. години право на подстицај се остварује  ако су краве отељене у периоду од 1. јануара до 31. августа 2017. године.

Правилник – телад