Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја програмима за унапређење конкурентности који обухватају инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подстицање подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља, услови, начин остваривања права на подстицаје за подизање производних засада, образац захтева за остваривање права на подстицаје, максимални износ по кориснику подстицаја за подизање производних засада и по појединој врсти подстицаја.

Подстицаји за подизање производних засада обухватају подршку програмима, који се односе на:

1) подршку подизања нових производних засада са савременом технологијом гајења воћака, винове лозе и хмеља, без наслона и са наслоном;
2) припрему земљишта за подизање производних засада.

Право на подстицаје за подизање производних засада  има:

1. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
2. предузетник
3.правно лице, и то:  привредно друштво, земљорадничка задруга, научноистраживачка организација, школа, задужбина, манастир и црква.

Право на подстицаје остварује се за један или више подигнутих производних засада, a најмања површинa сваког производног засада треба да износи:

1) 0,1 ha – за сваку врсту јагодастих воћака, винове лозе и хмеља, а за шумску јагоду 0,05 ha;
2) 0,3 ha – за сваку врсту јабучастих, коштичавих и језграстих врста воћака.

Производни засад може да се налази на једној или више катастарских парцела, али катастарске парцеле морају да се налазе једна поред друге и да чине једну целину.

Највећа површина за коју могу да се остваре подстицаји за све производне засаде износи 10 ha, а за производне засаде јагоде 5 hа.

Корисник подстицаја остварује право на подстицаје у одговарајућем процентуалном износу од вредности реализоване инвестиције, зависно од места инвестиције, односно подручја где је засад подигнут, а у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Максимални износ подстицаја по кориснику подстицаја износи 3.000.000 динара.

Максимални износи подстицаја за подизање производних засада, у зависности од врсте подстицаја, јесу:

1) за набавку садница воћака, винове лозе и хмеља – 2.000.000 динара;
2) за набавку наслона, односно коља – 700.000 динара;
3) за припрему земљишта, односно за набавку супстрата са сертификатом за производне засаде боровнице са постављеним садницама боровница у саксијама/врећама – 200.000 динара;
4) за хемијску анализу земљишта, односно испитивање механичког састава земљишта – 100.000 динара.

– Ако се подстицаји односе на производне засаде са домаћим и одомаћеним сортама воћака подстицаји се увећавају за 100.000 динара по хектару подигнутог производног засада.
– Ако се подстицаји односе на производне засаде винове лозе који су у потпуности подигнути на надморским висинама изнад 200 m, односно на јужним експозицијама, односно на нагибу терена изнад 10º или на терасираним површинама подстицаји се увећавају у износу од по 100.000 динара по хектару подигнутог производног засада винове лозе.
– Ако се подстицаји односе на производне засаде који су у потпуности подигнути са книп садницама, подстицаји се увећавају у износу од 100.000 динара по хектару подигнутог производног засада воћака.


Захтев се подноси министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања на адресу Булевар краља Александра 84, Београд  до 31. августа текуће календарске године, а за производне засаде јагода подигнуте у трећем кварталу текуће календарске године до 30. септембра текуће календарске године.

Подносилац захтева може да оствари право на подстицаје подношењем само једног Захтева. За производне засаде јагода подигнуте у трећем кварталу текуће календарске године може се поднети још један захтев у истој календарској години.

Правилник – вишегодишњи засади