Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) расписује

КОНКУРС  ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

1. ЦИЉ КОНКУРСА

Унапређивање стања популације дивљачи и њених станишта, опремање корисника ловишта и праћење стања појединих врста дивљачи на територији АП Војводине.

2. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет конкурса је додела бесповратних средства за израду и реализацију програма и пројеката изградње, реконструкције и санације ловно-техничких објекaта и набавка живе дивљачи на територији АП Војводине.

3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Корисници средстава по овом конкурсу су корисници ловишта са територије АП Војводине.

4. ВИСИНА СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ДОДЕЉУЈУ КОНКУРСОМ И ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује овим конкурсом је 40.000.000,00 динара.

 

1-Konkurs-II-lovstvo-2022-lto-i-ziva-diljac.docx

2-Pravilnik-lovstvo-konkurs-II-2022-lto-i-ziva-diljac

Prijava-1a-fazani

Prijava-1b-jarebica

Prijava-1v-posebna-namena-LTO