На основу члана 37. ставова 4. и 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16) и члана 12. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени лист града Панчева“ број 8/13 и 14/16), Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, на седници одржаној дана 27. септембра 2016. године, након прегледања свих приспелих пријава на Јавне конкурсе за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево и поднетих доказа уз пријаву, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК
о одбацивању пријаве Иване Ивановски из Јабуке

I
ОДБАЦУЈЕ СЕ пријава Иване Ивановски из Јабуке на Јавни конкурс за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, као непотпуна.

II
На Закључак о одбацивању пријаве на Јавни конкурс за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, није допуштена посебна жалба.
III
Овај Закључак објавити на званичној интернет презентацији града Панчева.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 37. ставови 4. и 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16) и чланом 12. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени лист града Панчева“ број 8/13 и 14/16) прописано је да неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује Закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, на седници одржаној дана 27. септембра 2016. године, разматрајући приспеле пријаве на Јавне конкурсе за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево и поднете доказе уз пријаву утврдила је да је пријава Иване Ивановски из Јабуке на Јавне конкурсе за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, непотпуна.
Имајући у виду да је Скупштина града Панчева донела Одлуку о спровођењу јавних конкурса за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево за седам јавно комуналних предузећа, формални недостатак пријаве је и пропуст именованог кандидата да назначи на који јавни конкурс подноси пријаву, нити се из пријаве исто може утврдити.
Посносилац пријаве није уз пријаву доставио следећа документа: уверење о пословној способности (издаје Центар за социјални рад), доказ о стручној спреми односно доказ о стеченом високом образовању на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама, доказ о радном искуству на пословима за које се захтева високо образовање и доказ о радном искуству на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа, организовању рада и вођењу послова (оригинал или оверена фотокопија уверења/потврде послодавца), изјаву дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно акт надлежног органа политичке странке да је лицу одређено мировање функције у органу политичке странке и Уверење надлежног органа да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и доказ да му није изречена мера безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то: (1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; (2) обавезно психијатријско лечење на слободи; (3) обавезно лечење наркомана; (4) обавезно лечење алкохоличара; (5) забрана вршења позива, делатности и дужности (издаје надлежна полицијска управа).
У складу са наведеним, Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево је одлучила као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНИХ И ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ПАНЧЕВО
Број:II-04-111-4/2016-10
Панчево, 27. септембар 2016. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Зденка Јокић

На основу члана 37. ставова 4. и 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16) и члана 12. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени лист града Панчева“ број 8/13 и 14/16), Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, на седници одржаној дана 27. септембра 2016. године, након прегледања свих приспелих пријава на Јавни конкурс за именовање директора Јавно комуналног предузећа „БНС” Банатско Ново Село и поднетих доказа уз пријаву, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК
о одбацивању пријаве на Јавни конкурс за именовање директора Јавно комуналног предузећа „БНС” Банатско Ново Село

I
ОДБАЦУЈЕ СЕ пријава Шаренац Здравка из Београда на Јавни конкурс за именовање директора Јавно комуналног предузећа „БНС” Банатско Ново Село, као непотпуна.
II
На Закључак о одбацивању пријаве на Јавни конкурс за именовање директора Јавно комуналног предузећа „БНС” Банатско Ново Село, није допуштена посебна жалба.
III
Овај Закључак објавити на званичној интернет презентацији града Панчева.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 37. ставови 4. и 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16) и чланом 12. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени лист града Панчева“ број 8/13 и 14/16) прописано је да неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује Закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, на седници одржаној дана 27. септембра 2016. године, разматрајући приспеле пријаве на Јавни конкурс за именовање директора Јавно комуналног предузећа „БНС” Банатско Ново Село и поднете доказе уз пријаву утврдила је да је пријава Шаренац Здравка из Београда на Јавни конкурс за именовање директора Јавно комуналног предузећа „БНС” Банатско Ново Село, непотпуна. Именовани кандидат није уз пријаву доставио: уверење о пословној способности, које издаје Центар за социјални рад. (алинеја 2. јавног конкурса).

У складу са наведеним, Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево је одлучила као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНИХ И ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ПАНЧЕВО
Број:II-04-111-4/2016-10
Панчево, 27. септембар 2016. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Зденка Јокић

На основу члана 37. ставова 4. и 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16) и члана 12. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени лист града Панчева“ број 8/13 и 14/16), Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, на седници одржаној дана 27. септембра 2016. године, након прегледања свих приспелих пријава на Јавни конкурс за именовање директора Јавно комуналног предузећа „Омољица” Омољица и поднетих доказа уз пријаву, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК
о одбацивању пријаве на Јавни конкурс за именовање директора Јавно комуналног предузећа „Омољица” Омољица

I
ОДБАЦУЈЕ СЕ пријава Дражена Гајића из Омољице на Јавни конкурс за именовање директора Јавно комуналног предузећа „Омољица” Омољица, као непотпуна.
II
На Закључак о одбацивању пријаве на Јавни конкурс за именовање директора Јавно комуналног предузећа „Омољица” Омољица, није допуштена посебна жалба.

III
Овај Закључак објавити на званичној интернет презентацији града Панчева.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 37. ставови 4. и 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16) и чланом 12. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени лист града Панчева“ број 8/13 и 14/16) прописано је да неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује Закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, на седници одржаној дана 27. септембра 2016. године, разматрајући приспеле пријаве на Јавни конкурс за именовање директора Јавно комуналног предузећа „Омољица” Омољица и поднете доказе уз пријаву утврдила је да је пријава Дражена Гајића из Омољице на Јавни конкурс за именовање директора Јавно комуналног предузећа „Омољица” Омољица, непотпуна. Именовани кандидат није уз пријаву доставио: доказ о стручној спреми односно доказ о стеченом високом образовању на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама. (алинеја 4. јавног конкурса).
У складу са наведеним, Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево је одлучила као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНИХ И ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ПАНЧЕВО
Број:II-04-111-4/2016-10
Панчево, 27. септембар 2016. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Зденка Јокић

На основу члана 37. ставова 4. и 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16) и члана 12. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени лист града Панчева“ број 8/13 и 14/16), Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, на седници одржаној дана 27. септембра 2016. године, након прегледања свих приспелих пријава на Јавни конкурс за именовање директора Јавно комуналног предузећа „Омољица” Омољица и поднетих доказа уз пријаву, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК
о одбацивању пријаве на Јавни конкурс за именовање директора Јавно комуналног предузећа „Омољица” Омољица

I
ОДБАЦУЈЕ СЕ пријава Ђуре Топаловић из Омољице на Јавни конкурс за именовање директора Јавно комуналног предузећа „Омољица” Омољица, као непотпуна.
II
На Закључак о одбацивању пријаве на Јавни конкурс за именовање директора Јавно комуналног предузећа „Омољица” Омољица, није допуштена посебна жалба.
III
Овај Закључак објавити на званичној интернет презентацији града Панчева.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 37. ставови 4. и 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16) и чланом 12. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени лист града Панчева“ број 8/13 и 14/16) прописано је да неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује Закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, на седници одржаној дана 27. септембра 2016. године, разматрајући приспеле пријаве на Јавни конкурс за именовање директора Јавно комуналног предузећа „Омољица” Омољица и поднете доказе уз пријаву утврдила је да је пријава Ђуре Топаловић из Омољице на Јавни конкурс за именовање директора Јавно комуналног предузећа „Омољица” Омољица, непотпуна. Именовани кандидат није уз пријаву доставио: Изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно акт надлежног органа политичке странке да је лицу одређено мировање функције у органу политичке странке, доказ који се прилаже уз пријаву на Јавни конкурс. (алинеја 8. јавног конкурса).
У складу са наведеним, Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево је одлучила као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНИХ И ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ПАНЧЕВО
Број:II-04-111-4/2016-10
Панчево, 27. септембар 2016. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Зденка Јокић

На основу члана 37. ставова 4. и 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16) и члана 12. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени лист града Панчева“ број 8/13 и 14/16), Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, на седници одржаној дана 27. септембра 2016. године, након прегледања свих приспелих пријава на Јавни конкурс за именовање директора Јавно комуналног предузећа „Омољица” Омољица и поднетих доказа уз пријаву, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК
о одбацивању пријаве на Јавни конкурс за именовање директора Јавно комуналног предузећа „Омољица” Омољица

I
ОДБАЦУЈЕ СЕ пријава Маријане Глигорић Илић из Омољице на Јавни конкурс за именовање директора Јавно комуналног предузећа „Омољица” Омољица, као непотпуна.

II
На Закључак о одбацивању пријаве на Јавни конкурс за именовање директора Јавно комуналног предузећа „Омољица” Омољица, није допуштена посебна жалба.

III
Овај Закључак објавити на званичној интернет презентацији града Панчева.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 37. ставови 4. и 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16) и чланом 12. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени лист града Панчева“ број 8/13 и 14/16) прописано је да неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује Закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, на седници одржаној дана 27. септембра 2016. године, разматрајући приспеле пријаве на Јавни конкурс за именовање директора Јавно комуналног предузећа „Омољица” Омољица и поднете доказе уз пријаву утврдила је да је пријава Маријане Глигорић Илић из Омољице на Јавни конкурс за именовање директора Јавно комуналног предузећа „Омољица” Омољица, непотпуна. Именовани кандидат није уз пријаву доставио: Уверење о пословној способности (издаје Центар за социјални рад) и Уверење надлежног органа да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и доказ да му није изречена мера безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то: (1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; (2) обавезно психијатријско лечење на слободи; (3) обавезно лечење наркомана; (4) обавезно лечење алкохоличара; (5) забрана вршења позива, делатности и дужности (издаје надлежна полицијска управа).
Наведена документа, односно докази који се прилажу уз пријаву на Јавни конкурс, именовани кандидат није благовремено доставио, већ је иста доставио након истека рока за подношење пријава на Јавни конкурс (алинеја 9. и алинеја 10. јавног конкурса).
У складу са наведеним, Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево је одлучила као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНИХ И ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ПАНЧЕВО
Број:II-04-111-4/2016-10
Панчево, 27. септембар 2016. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Зденка Јокић