На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС» број 15/16) и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15-пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева на седници одржаној 12.октобра 2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ГЛОГОЊ” ГЛОГОЊ

I
ЉИЉАНА СТАНКОВИЋ, дипл. економиста – менаџер у банкарству из Глогоња, именује се за директора Јавног комуналног предузећа “Глогоњ” Глогоњ, на период од четири године.
II
Именована из тачке I овог решења, заснива радни однос на одређено време и иста је дужана да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.
III
Ово решење је коначно.

IV

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу града Панчева“ и на званичној интернет презентацији града Панчева.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 83/14-др.закон) и чланом 39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15-пречишћен текст и 12/16), прописано је да Скупштина града именује и разрешава надзорни одбор и директоре јавних предузећа чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.

Чланом 24. став 3. Закон о јавним предузећима («Службени гласник РС» број 15/16), прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.

На основу Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовања директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени лист града Панчева“ број 20/16), спроведен је јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа “Глогоњ” Глогоњ који је објављен у “Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 61/16.

Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа “Глогоњ” Глогоњ спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, образована Решењем Скупштине града Панчева број II-04-06-21/2016-3 oд 17. јуна 2016. године.

Комисија је по истеку рока за подношење пријава констатовала, да је на јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа “Глогоњ” Глогоњ, поднета 1 пријава-благовремена, разумљива и потпуна, са приложеним свим потребним доказима. На основу увида у доказе о испуњености услова за именовање директора, приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на седници одржаној 17. августа 2016. године,Закључком V утврдила Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак по јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа “Глогоњ” Глогоњ.

Полазећи од обавезе Комисије утврђене чланом 40. Закона о јавним предузећима, Комисија је спровела поступак провере и оцењивања кандидата у складу са Одлуком о начину и поступку именовања директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени лист града Панчева“ број 8/13 и 14/16).

На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 41. став 1. Закона о јавним предузећима, Комисија је на седници одржаној 12. септембра 2016. године саставила ранг листу за именовање директора Јавног комуналног предузећа “Глогоњ” Глогоњ са бројчано исказаним и утврђеним резултатима према мерилима прописаним за именовање директора и заједно са Записником о изборном поступку доставила надлежним организационим јединицама Градске управе града Панчева ради припреме Нацртa акта о именовању директора.
Градско Веће града Панчева утврдило је предлог акта о именовању директора Јавног комуналног предузећа “Глогоњ” Глогоњ и доставило га са ранг листом и записником о изборном поступку Скупштини града на одлучивање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
СКУПШТИНА ГРАДА Тигран Киш
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12. октобар 2016. године