Циљ израде Концепта Плана је сагледавање карактеристика, потенцијала и ограничења обухваћеног простора са становишта изградње планираних садржаја, дефинисање основних принципа уређења и организације простора, његове заштите, као и других питања од значаја за развој насеља. Кроз израду Концепта плана регулишу се циљеви уређења и изградње, односно основни програмски елементи и то кроз дефинисање:
– намене површина и објеката,
– могућности изградње,
– дефинисање јавног и осталог земљишта,
– дефинисање и спровођење мера заштите радне и животне средине.
Документација:
Службени лист града Панчева бр. 27/2016
Текст плана

Графички прилози:
01 Диспозиција простора у односу на град
02 Извод из плана вишег реда
03 Постојећа подела обухвата плана
04 Планирана претежна намена
05 Регулационо-нивелациони план
06 Постојећа и планирана инфраструктура
07 План поделе грађевинског земљишта
08 Профили улица