ОГЛАСНА ТАБЛА – ЈАВНО ДОСТАВЉАЊЕ

Чланом 78. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016, 95/2018 – Аутентично тумачење и 2/2023 – Одлука УС РС) прописано је да се јавно достављање врши:

  1. ако ниједан други начин достављања није могућ;
  2. ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
  3. у другим случајевима одређеним законом.

Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.