Na Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva za 2016. godinu koji je raspisao Gradonačelnik grada Pančeva, u periodu do 7. oktobra 2016. godine vrednovano je 4 predloga programa/projekta. Komisija za vrednovanje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva za 2016. godinu, dala je predlog liste vrednovanja pristiglih programa/projekata:

1. Projekat „Obeležavanje jubileja 70 godina od doseljavanja Makedonaca u Vojvodinu“
Forum mladih Makedonaca
Predloženo su/finansiranje u iznosu od 300.000,00 dinara

2. Projekat „Festival klasičara“
Udruženje građana „Kamerata Pančevo“
Predloženo su/finansiranje u iznosu od 200.000,00 dinara

3. Projekat „Sveznalkov rečnik“
Udruženje građana „Refraction tim“ Pančevo
Predloženo su/finansiranje u iznosu od 180.000,00 dinara

4. Projekat „Filtriranje 2016 – Drugi serijal reportaža o mladima, manjinskim društvenim grupama i kulturi nacionalnih zajednica u Pančevu“
Udruženje građana „013 Info“
Predloženo su/finansiranje u iznosu od 100.000,00 dinara

Predlagači programa/projekata imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora na listu, u roku od 5 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

Prigovor se predaje u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

Prigovor na predlog liste vrednovanja i rangiranja programa/projekata pristiglih na Konkurs za za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva za 2016. godinu (do 7.10.2016. godine)

Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4
26 000 Pančevo
Gradska uprava grada Pančeva
Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja
Odsek za kulturu, informisanje, sport, brigu o mladima i civilni sektor

Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.
Konačnu odluku o izboru programa/projekata koja će se putem ovog Konkursa su/finansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od 30 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva. Ova odluka će takođe biti objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.