ГРАД ПАНЧЕВО

На основу чланова 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14) , чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр.25/15-пречишћен текст), Акционог плана града Панчева за развој јавног информисања за период 2015-2017.године и Одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину, Градоначелник града Панчева , расписуjе
К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2016. години

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Према Одлуци о буџету града Панчева за 2016. годину, средства у износу од 33.300.000 динара, намењена су за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2016. години
Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана града Панчева; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.
Садржаји намењени деци морају поштовати етичке норме и све законске прописе из области заштите права детета.
Mедијски садржаји који буду предложени у пријави на Конкурс града Панчева уз уважавање критеријума наведених у претходном ставу треба да обезбеде информисање и укључивање грађана у развој локалне заједнице тако што ће омогућити:
– да се оствари јавни интерес грађана Панчева и насељених места за производњу и објављивање следећих медијских садржаја: општи информатвини медијски садржаји, садржаји из области политике, културе, образовања, комуналне политике, религије, економије, социјалне заштите, заштите животне средине, цивилног сектора, мањинских група, деце, омладине, спорта, културе, разоноде и све друге садржаје који су битни за живот грађана
– да се обезбеди правовремено информисање грађана Панчева и насељених места у случају елементарних непогода, несрећа и свих ситуација које могу изазавати поремећај у уобичајеном животу грађана (временске непогоде, загађење и слично)
– процесе јавних слушања и јавних расправа у поступку израде и доношења oдлука Скупштине града Панчева, које директно утичу на квалитет живота, стандард и уважавање људских и мањинских права сваког члана локалне заједнице
– презентовање информација од јавног значаја из делокруга рада органа града Панчева
– да се обезбеди правовремено и потпуно информисање као и едукацију грађана о партципативном буџетирању, током процеса израде и доношења Одлуке о буџету града Панчева за 2017. годину
– презентацију и праћење имплементације свих пројеката финансираних из буџета града Панчева, путем Конкуса, за организације цивилног друштва
– презентовање руралног развоја у насељеним местима са територије града Панчева, промоције и едукације пољопривредника, значаја удруживања, али и садржаја из културе, здравства, бриге о маргиналним групама
– презентовање спортских и културних догађаја, као и културног и индустијског наслеђа са територије града Панчева, са циљем очувања и прављења архивске грађе о локалним актерима и темама.

II ПРАВО УЧЕШЋА

На Конкурсу може учествовати:
1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, односно Регистар јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;
2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај.
Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.
Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.
Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.
Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:
1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:
1.1. у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене реализације релевантни за остваривање намене конкурса;

1.2. у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне активности довести до остваривања постављеног циља;

1.3. у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да би коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес;
1.4. доступност понуђеног медијског садржаја

2. Mера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

2.1 да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;

2.2 доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити;
Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:
1. општи информативни и специјализовани медијски садржаји од значаја за живот и рад грађана као и презентовање рада органа локалне самоуправе на територији града Панчева;
2. актуелност теме
3. допринос у очувању српског националног и културног идентитета и jезика;
4. допринос очувању националног и културног идентитета националних мањина које живе на територији града Панчева;
5. допринос предложеног пројекта унапређењу и равноправности положаjа осетљивих и маргиналних друштвених група;
6. пројекти који доприносе медијској оригиналности и разноврсности;

IV РОКОВИ

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања у недељном листу „Панчевац“ односно до 18.02.2016. године
Конкурсна комисија је дужна да образложени предлог достави Градоначелнику града Панчева најкасније у року од 30 дана од дана закључења конкурса.
Решење о расподели средстава Градоначелник доноси најкасније у року од 60 дана од дана закључења конкурса.
Период имплементације пројеката је најкасније до 31.12.2016.године, а рок за подношње извештаја је до 31.01.2017.године.

V ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник конкурса је обавезан да попуњен образац за учешће на Конкурсу достави у пет примерка. Образац се преузима са сајта града Панчева (може се преузети овде): Образац 1 (пријава и буџет).
Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:
1. решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре;
2. решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;
3. доказ о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених за месец који претходи месецу поднешене пријаве на конкурс (копије оверених ППП ПД, ЕБП ПУРС и извод из банке) `
4. доказ о техничкој опремљености за реализацију понуђених медијских садржаја (изјава одговорног лица или попис основних средстава)
5. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
6. оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
7. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);
8. доказ о уплати Градске административне таксе у износу од 115,00 динара на рачун број: 840-742241843-03, број модела: 97, позив на број: 02-226, намена Тарифни број 1. Одлуке о градским административним таксама („Службени лист града Панчева“ бр. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15 и 38/15).

VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате граду Панчеву – Секретаријату за јавне службе и социјална питања.
Уз предлог за чланове комисије доставити доказ да је удружење регистровано најмање три године пре датума расписивања овог Конкурса, као и биографије предложених кандидата.
Предлоге слати до закључења Конкурса.

VII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Комплетан текст Конкурса и Образац за пријаву обjављују се и могу се преузети на сајту града Панчева, где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса.
Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници града Панчева www.pancevo.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.
Конкурсни материјал се не враћа.
Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.
Пријаве слати на адресу:
Градска управа града Панчева,
Трг Краља Патра I, број 2-4,
26101 Панчево,
са назнаком за: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
Додатне информациjе се могу добити у Градској управи града Панчева, у Секретаријату за јавне службе и социјална питања радним даном од 8 до 15 часова, у канцеларији број 204 или на телефоне: 013/308 795 и 013/308 906.