На основу члана 5. Одлуке о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање лицима које су стекле статус лица која самостално обављају уметничку делатност у области културе  („Службени лист града Панчева“, број 39/23), Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града  Панчева расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку делатност у области културе,  ради остваривањa права на  уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање за 2024. годину

Право на уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање има лице које испуњава следеће услове :

  1. има статус лица које самостално обавља уметничку делатност у области културе, а које је утврђено од стране репрезентативног удружења у култури, у складу са законом
  2. има пребивалиште на територији града Панчева
  3. није обавезно социјално осигуран по другом основу

 

Право на уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање стиче се на основу поднете пријаве и следећих доказа, и то :

  1. Попуњени формулар-пријава за остваривање права на уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање
  2. Образац 1 – Изјава о сагласности за обраду и прибављање личних података
  3. Уверење надлежног репрезентативног удружења у култури о чињеницама уписаним у Регисатар лица
  4. Фотокопија или очитана лична карта
  5. Уверење о подацима из Јединствене евиденције Централног регистра обавезног социјалног осигурања

 

III.  Рок, начин објављивања и достављања пријаве:

Пријаве на позив се могу поднети до 08.01.2024. године за целу 2024. годину, а такође могу се подносити и током целе године уколико неко лице у међувремену стекне статус лица које самостално обавља уметничку делатност у области културе, а које је утврђено од стране репрезентативног удружења у култури.

Пријаве се достављају путем Услужног центра Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I 2-4 , са назнаком:

за“ЈАВНИ ПОЗИВ лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку делатност у области културе,  ради остваривање права на  уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање „

Додатне информације могу се добити на телефон 013/308 906, или путем имејл-а: nevenka.kljajic@pancevo.rs.