УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕРАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу економских објеката за смештај пољопривредних машина П+1 (објекат 1 и објекат 2), на кат.парцелама број 2441, 2443 и 2444 К.О. Омољица, на локацији ул.Виногради Код, израђеног одстране «Art Royal inženjering» ул. Николе Пашића 48/44, Ужице, за инвеститора«Art Royal inženjering» ул. Трг слободе број 1, Панчево . Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/308-905, канцеларија 609, у времену од 10 до 13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 24.03.2017.године.

Идејно решење:
Оглас за јавну презентацију

Урбанистички пројекат:
– УП