Na osnovu člana 31. alineja 2 i 5, a u vezi s članom 27. tačka 1Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV”, broj 20/14) i člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13 – US, 54/13 – US, 98/13 – US, 132/2014 i 145/2014), Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, na sednici održanoj 12. aprila 2017. godine godine, donela je POKRAJINSKU SKUPŠTINSKU ODLUKU O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MREŽE KORIDORA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE NA OSNOVNOM PRAVCU DRŽAVNOG PUTA I REDA BR. 24
SUBOTICA-ZRENJANIN-KOVIN

Dokumentacija:
Službeni list APV br. 19/2017 od 19.04.2017. godine
Tekst plana

Grafički prilozi detaljna razrada:
01. Karta 01
02. Karta 02
03. Karta 03
04. Karta 04
03. Karta 05
04. Karta 06

Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu
Izveštaj