На основу члана 31. алинеја 2 и 5, а у вези с чланом 27. тачка 1Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 20/14) и члана 35. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13 – УС, 54/13 – УС, 98/13 – УС, 132/2014 и 145/2014), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 12. априла 2017. године године, донела је ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МРЕЖЕ КОРИДОРА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ОСНОВНОМ ПРАВЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БР. 24
СУБОТИЦА-ЗРЕЊАНИН-КОВИН

Документација:
Службени лист АПВ бр. 19/2017 од 19.04.2017. године
Текст плана

Графички прилози детаљна разрада:
01. Карта 01
02. Карта 02
03. Карта 03
04. Карта 04
03. Карта 05
04. Карта 06

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину
Извештај