На основу члана 8. Правилника о критеријумима за куповину кућа са окућницом и поступку и начину рада Комисије за куповину кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи у оквиру пројекта ОДСКОЧНА ДАСКА број VI-21-550-4/2021/4.3.1-КК од 29.09.2021. године, а у вези са Уговорoм о донацији за реализацију пројекта „ОДСКОЧНА ДАСКА – Подршка становању и активној социјалног инклузији осетљивих група у Панчеву / STEPPING STONE – Support to housing and active social inclusion of vulnerable groups in Pančevo“, број UNOPS-SHAI-2021-Grant-005, закљученог 02.07.2021. г. између Града Панчева и УНОПС (у даљем тексту: пројекат ОДСКОЧНА ДАСКА), Комисија за куповину кућа с окућницом за решавање стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи у оквиру пројекта ОДСКОЧНА ДАСКА (у даљем тексту Комисија), дана 10.11.2021. г. доноси ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
за куповину кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи у оквиру пројекта ОДСКОЧНА ДАСКА

Тачка 1. Предмет јавног позива мења се и гласи:
Предмет Јавног позива за куповину кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи у оквиру пројекта ОДСКОЧНА ДАСКА (у даљем тексту: Јавни позив) је куповина 13 кућа са окућницом намењена корисницима из 13 социјално угрожених породица са територије града Панчева.
Кућа са окућницом која је предмет куповине и за коју се подноси пријава на Јавни позив мора бити на територији града Панчева.
Кућа са окућницом која је предмет куповине у смислу овог јавног позива подразумeва све врсте стамбених јединица укључујући куће, станове, дворишне станове и слично.
Расположива средства по овом јавном позиву обезбеђена су из донаторских средстава Програма EU SHAI, буџета Града Панчева и Покрајинског секретаријата за финансије и укупно износе 240.500 ЕУР.
Вредност предметне куће не може прелазити износ од 16.900 ЕУР, у динарској противвредности, према правилима донатора. Изузетно, вредност објекта може бити максимално 18.500 ЕУР, ако на предметној кући није потребно извршити мање радове како би постала одмах усељива и погодна за становање.“

Тачка 3. Услови за избор кућа са окућницом, став 1., подтачка 6. мења се и гласи:
6) Има вредност у границама вредности на тржишту непокретности, а не изнад 16.900 ЕУР, у динарској противвредности, према правилима донатора. Изузетно, вредност објекта може бити максимално до 18.500 ЕУР, ако на кући није потребно извршити мање радове како би постала одмах усељива и погодна за становање.

Тачка 6. Подношење пријава мења се и гласи:
Јавни позив је отворен од 12.10.2021. године до 31.12.2021. године.

Јавни позив објављује се на званичној интернет страници Града Панчева http://www.pancevo.rs/projekat-odskocna-daska/, на огласним таблама Града Панчева и Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево, а информација о Јавном позиву биће објављена у локалним штампаним медијима.
Образац пријаве и пратеће прописане изјаве доступне су званичној интернет страници града Панчева http://www.pancevo.rs/projekat-odskocna-daska/
Пријава на Јавни позив и пратећа документација достављају се у затвореној коверти писарници Града Панчева (Услужни центар, шалтери број 3 и 4) или путем поште на адресу:
Градска управа Панчево
Трг Краља Петра I 2-4
26 000 Панчево
са напоменом „НЕ ОТВАРАТИ – ЈАВНИ ПОЗИВ за куповину кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи у оквиру пројекта ОДСКОЧНА ДАСКА“.  Рок за подношење пријаве са пратећом документацијом је 31.12.2021. године.
У свему осталом текст Јавног позива остаје непромењен.

Ова измена Јавног позива објављује се на званичној интернет страници Града Панчева http://www.pancevo.rs/projekat-odskocna-daska/ на огласним таблама Града Панчева и Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево.

Izmena Pravilnika za kupovinu kuca

Izmene Javnog poziva za kupovinu kuca