У намери да се правовремено и свеобухватно одговори на проблем дискриминације, како у Републици Србији тако и у нашој локалној заједници, а имајући у виду циљеве дефинисане у Стратегији превенције и заштите од дискриминације у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 60/2013), у складу са  важећим законским оквиром, подзаконским актима  и локалним стратешким документима, као и у складу са одредбама Статута града Панчева из дела Надлежности града, члан 21. став 1 алинеја 321, Савет за родну равноправност Скупштине града Панчева покреће иницијативу за доношење Одлуке о приступању изради Акционог плана града Панчева за превенцију и заштиту од дускриминације, за период од 2017. до 2020. године.

Нормативни оквир

У Републици Србији више закона у својим одредбама садрже изричиту забрану дискриминације по основу сексуалне оријентације:

 • Устав Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 98/2006);
 • Закон о забрани дискриминације („Сл. гласник РС“, бр. 22/2009);
 • Кривични Законик („Сл. гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014);
 • Закон о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011);
 • Закон о високом образовању;
 • Закон о јавном информисању;
 • Закон о електронским медијима;
 • Закон о раду;
 • Закон о младима („Сл. гласник РС“, број 50/11);
 • Закон о оглашавању;
 • Закон о спорту („Сл. гласник РС“, бр. 24/11 и 99/11);
 • Закон о равноправности полова („Сл. гласник РС“, број 104/09); и
 • Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13).

Усвојени стратешки документи у Републици Србији нагласили су значај друштвеног и правног проблема и понудили одређене регулаторне мере које би требало имплеменирати и спроводити и у јединицама локалне самоуправе ради побољшања положаја дискриминисаних група са акцентом на ЛГБТ особе:

 • Акциони план за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације – за период од 2014. до 2018. године
 • Акциони план за поглавље 23

Акциони плана града Панчева за превенцију и заштиту од дискриминације за свој општи циљ ставља промену јавних политика у одређеним областима које могу да буду извор дискриминације грађанки и грађана са акцентом на латентну дискриминацију ЛГБТ особа. Циљ израде овог документа је унапређивање локалних стратешких докумената, јачање организационих капацитета установа и организација ангажованих у области заштите и промоције права маргинализованих друштвених група као и јачање капацитета интерсекторских мрежа у локалним заједницама за препознавање и адекватно реаговање на дискриминацију, са акцентом на ЛГБТ популацију.

Кроз посебне циљеве ствараће се услови за успостављање политике борбе против дискриминације а нарочито у области превенције и едукације, заштите жртава, спречавања насиља, говора мржње и кривичног гоњења учинилаца.

Акценат је на препознавању, превенцији, и институционалној заштита дискриминисаних група од јавног и приватног насиља као и промена традиционалног, негативног стереотипа о ЛГБТ особама.

Међу мерама предвиђеним Акционим планом за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације у Републици Србији је и спровођење пројекта „Стварање толеранције и разумевања према ЛГБТ популацији у српском друштву“ који реализује Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије у сарадњи са ЛГБТ организацијама. У ту сврху Лабрис у сарадњи са организацијама Атина и Црта, спроводи пројекат „Удружени за бољи положај ЛГБТ популације у Србији“. Пројекат се изводи уз финансијску подршку УСАИД-а. Пројектне активности се изводе како на националном тако и на локалном нивоу у 7 локалних заједница у Србији: Нови Сад, Суботица, Нови Пазар, Крагујевац, Ниш, Панчево и Београд. Један од циљева пројекта је јачање капацитета интерсекторских мрежа у локалним заједницама за препознавање и адекватно реаговање на дискриминацију кроз формирање интерсекторских локалних мрежа за превенсцију дискриминације и подршку ЛГБТ особама.

Овакво умрежавање институција и организација биће значајан ресурс за планирање и спровођење активности прикупљања података о случајевима дискриминације и јачања капацитета локалне заједница за сузбијање ове појаве у друштву.

Чланови/це Локалне мреже су град Панчево и локалне установе социјалне и здравствене заштите, полиције и тужилаштва, Националне службе за запошљавање, Црвеног крста, Заштитника грађана града Панчева и организације цивилног друштва.

Савет за родну равноправност уз стручну подршку НВО „Женска мировна група Панчево“ (ЖМИГ), као надлежно скупштинско тело и организација цивилног друштва на локалном нивоу, имају улогу координатора Локалне мреже за превенцију дискриминације и подршку ЛГБТ особама у Панчеву.

С обзиром на потребу да се креира шира мрежа подршке у области борбе против дискриминације у Србији, уверени смо да делите ентузијазам Савета за родну равноправност у вези са даљим радом и његовим значајем за заштиту права свих мањинских и маргинализованих група у локалној заједници.

У нади да ће иницијатива бити подржана од стране Градског већа,
срдачно поздрављамо.

Председница Савета за родну равноправност
Милица Тодоровић, Маст. политик.