РЕГИСТРАЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ РАДЊИ – КАКО ПОСТАТИ ПРЕДУЗЕТНИК

Водич за предузетникеПредузетник је физичко лице које је регистровано и које ради стицања добити у виду занимања обавља све законом дозвољене делатности, укључујући уметничке и старе занате и послове домаће радиности. Почев од 01. јануара 2006. године регистрацију предузетника врши Агенција за привредне регистре. Предузетничка радња се може основати на одређено или неодређено време. Регистрационе пријаве можете преузети овде

Оснивање

Једношалтерски систем регистрације

Поступак оснивања привредних субјеката се спроводи преко једношалтерског система регистрације који омогућава да привредни субјекти који се региструју у Агенцији за привредне регистре са регистрацијом оснивања истовремено добијају регистарски/матични број који додељује Републички завод за статистику, порески идентификациони број (ПИБ) који додељује Пореска управа – Централа, број осигураника пензијско – инвалидског осигурања (ПИО) који издаје РФ ПИО и број осигураника здравственог осигурања који издаје РЗЗО.

Важно обавештење: Цeнтрaлни рeгистaр oбaвeзнoг сoциjaлнoг oсигурaњa је пoчeo сa рaдoм 06. августа 2013. године, а то значи и да се јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање у електронском облику подносе путем Портала Централног регистра. Aгенција за привредне регистре, као подносилац јединствене пријаве, размењује електронски размењује податке са Централним регистром и то податке које региструје у складу са Правилником о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију („Службени гласник РС“, бр. 6/2012) и који су садржани у решењу о упису предузетника у Регистар привредних субјеката. Централни регистар, по прихватању пријаве и регистрације у својој бази, подносиоцу јединствене пријаве издаје потврду о извршеној пријави – Образац М-А. Агенција за привредне регистре као подносилац пријаве је дужна да обвезнику подношења пријаве одмах достави потврду о извршеној пријави – Образац М-А, што и чини прилагањем потврде решењу о регистрацији које уручује предузетнику. Дакле, уколико су подаци садржани у решењу Регистратора о упису предузетника у Регистар привредних субјеката тачни, а предузетник утврди да постоје грешке у потврди – Образац М-А, напомињемо да онда грешка у размени података није настала због погрешног податка у Регистру Агенције за привредне регистре те упућујемо заинтересована лица да се обрате организационој јединици ПИО, РЗЗО НСЗ или Централном регистру обавезног социјалног осигурања, како би исправили грешку у њиховом систему. Уз јединствену регистрациону пријаву (ЈРППС), за регистрацију оснивања привредног субјекта потребно је приложити прописану документацију (у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији), доказ о уплати накнаде за оснивање прописане Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 119/13 и 138/14).

Накнада за оснивање: висина накнаде за оснивање прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 119/13 и 138/14).

  • Накнада за регистрацију оснивања предузетника износи 1.500,00 динара.

Рачун за уплату накнаде

Број рачуна за уплату накнаде за оснивање у Регистру привредних субјеката – предузетника која се плаћа Агенцији за привредне регистре:

  • 840-29770845-52, модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).


Поступак уписа у Регистар

Поступак уписа у Регистар започиње подношењем регистрационе пријаве са прописаном документацијом и доказом о уплати прописаних накнада и то непосредно у седишту АПР у Београду, у некој од организационих јединица, у општинама са којим Агенција има закључен споразум или поштом. Када се пријава подноси поштом, као датум и време подношења пријаве узимају се датум и време пријема пријаве у Агенцији.

Регистрациону пријаву за оснивање подноси предузетник или лице овлашћено од стране предузетника, у ком случају је потребно приложити и пуномоћје. Више о овлашћеном подносиоцу можете прочитати у одељку општа упутства.

Документација потребана за регистрацију предузетника:

  • јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника (обрасци),
  • доказ о идентитету предузетника (за домаће физичко лице фотокопија личне карте, а за странца фотокопија пасоша),
  • доказ о уплати накнаде за регистрацију предузетника (висина накнаде),
  • дозвола, сагласност или други акт надлежног органа, ако је то посебним законом прописано као услов за регистрацију.