У складу са заједничком инструкцијом Министарства за бригу о породици и демографију и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 02.08.2021. године, обавештавају се корисници који имају пребивалиште, односно боравиште на територији града Панчева да су Законом о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник Републике Србије“ број 66/21) поред осталог измењени члан 17. став 2, члан 18. ст. 2, 4. и 6. и члан 14. став 8. Закона о финансијској подршци породици са децом, а на основу одлука Уставног суда Србије број IУз-216/2018 од 07.05.2021. године и број IУз-247/2018 од 21.05.2021. године, којима је утврђено да наведене одредбе нису у сагласности са Уставом Републике Србије.

Законом о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом  поново је прописано право и начин начин утврђивања висине остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета жена које су у периоду од 18 месеци пре рођења детета биле пољопривредни осигураници. Наведене одредбе имају ретроактивно дејство и примењују се од 08.05.2021. године, па у складу са тим подсећају се корисници да могу поднети захтев за измену решења које је коначно и правоснажно, уколико од коначности односно правоснажности решења није прошло више од две године.

Рок за подношење наведеног захтева је шест месеци од дана објављивања одлуке Уставног суда, а како је одлука Уставног суда објављена 07.05.2021. године, то рок за подношење захтева за измену решења истиче 07.11.2021. године.

Такође, у складу са Законом о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом и одлуком Уставног суда број IУз-247/2018 од 21.05.2021. године, подсећају се корисници којима је накнада зараде у периоду коришћења породиљског одсуства утврђена у било ком износу који је мањи од износа минималне зараде на дан подношења захтева, да могу поднети захтев за измену решења које је коначно и правоснажно, уколико од коначности односно правоснажности решења није прошло више од две године.

Рок за подношење наведеног захтева је шест месеци од дана објављивања одлуке Уставног суда, а како је одлука Уставног суда објављена 21.05.2021. године, то рок за подношење захтева за измену решења истиче 21.11.2021. године.

Попуњен захтев за измену решења може се поднети на писарници Градске управе града Панчева, сваког радног дана у периоду од 08 h до 15 h.

Образац захтева може се преузети на писарници Градске управе града Панчева, или кликом на следећи линк Obrazac zahteva za izmenu resenja.