Увид у Урбанистички пројекат може се извршити и згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609, у времену од 10-13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 19.10.2018.

Оглас за јавну презентацију
Текст урбанистичког пројекта

Графички прилози:
Диспозиција простора у односу на град
Граница обухвата урбанистичког пројекта
Ситуација са наменом површина
Регулационо нивелационо и саобраћајно решење локације
Приказ комуналне инфраструктуре
Профили