Набавка на коју се Закон не примењује (члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама)
Позив за подношење понуда – опрема за комуникацију