Резултати о квалитету површинских вода града Панчева

 

На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву: бр. XI-13-404- 107/2021 од 22.06.2021. године, закљученог између Градске управе града Панчевa и Завода за јавно здравље Панчево, Завод за јавно здравље Панчево и ове године у летњој сезони врши редовно испитивање квалитета вода које се користе за купање и рекреацију на следећим локацијама:

  •  река Тамиш – купалиште у Панчеву, Глогоњу и Јабуци,
  • река Дунав – купалиште „Бела Стена“ (лево и десно од шпица),
  • Поњавица – купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу,
  • купалиште у Иванову
  • језеро у Качареву.

Дефинисан обим микробиолошких анализа је: фекалне колиформне бактерије, укупне колиформне бактерије, цревне ентерококе и број аеробних хетеротрофа, а дефинисан обим физичко-хемијских анализа је: pH, суспендоване материје, растворени кисеоник, засићеност кисеоником, БПK5, ХПК, нитрати, нитрити, амонијум јон, хлориди, одређивање укупног остатка после испарења на 105оC,(укупна минерализација), електропроводљивост на 20ºC, гвожђе, цинк, олово, кадмијум, жива и никл.

На основу резултата и обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања може се закључити следеће

  1.  Купалишта реке Тамиш у Панчеву, Јабуци и Глогоњу, купалишта реке Дунав -Бела стена (лево и десно од шпица) и купалишта у Иванову и на језеру у Качарево МОГУ СЕ КОРИСТИТИ У СВРХУ КУПАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ.
  2. Купалиште реке Пољавица у Омољици и Брестовцу, НЕ ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗА КУПАЊЕ И РЕКРЕАЦИЈЕ.