Na osnovu člana 32. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi («Službeni glasnik RS» broj 129/07 i 83/14-dr.zakon), člana 24. stav 3. Zakona o javnim preduzećima («Službeni glasnik RS» broj 15/16) i člana 39. tačka 10. Statuta grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» broj 25/15-prečišćen tekst i 12/16), Skupština grada Pančeva na sednici održanoj 12.oktobra 2016. godine, donela je

R E Š E NJ E
O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PREVOZ PUTNIKA “AUTOTRANSPORT-PANČEVO“ PANČEVO

I
NEBOJŠA GAJIĆ, dipl. mašinski inženjer iz Beograda, imenuje se za direktora Javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika “Autotransport-Pančevo” Pančevo.

II
Imenovani iz tačke I ovog rešenja, zasniva radni odnos na određeno vreme i isti je dužan da stupi na rad u roku od osam dana od dana objavljivanja rešenja o imenovanju u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

III
Ovo rešenje je konačno.
IV

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“, „Službenom listu grada Pančeva“ i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.
O b r a z l o ž e nj e

Članom 32. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi («Službeni glasnik RS» broj 129/07 i 83/14-dr.zakon) i članom 39. tačka 10. Statuta grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» broj 25/15-prečišćen tekst i 12/16), propisano je da Skupština grada imenuje i razrešava nadzorni odbor i direktore javnih preduzeća čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom.

Članom 24. stav 3. Zakon o javnim preduzećima («Službeni glasnik RS» broj 15/16), propisano je da direktora javnog preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave imenuje organ određen statutom jedinice lokalne samouprave, na period od četiri godine, a na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

Na osnovu Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanja direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo („Službeni list grada Pančeva“ broj 20/16), sproveden je javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika “Autotransport-Pančevo” Pančevo koji je objavljen u “Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 61/16.

Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika “Autotransport-Pančevo” Pančevo sprovela je Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo, obrazovana Rešenjem Skupštine grada Pančeva broj II-04-06-21/2016-3 od 17. juna 2016. godine.
Komisija je po isteku roka za podnošenje prijava konstatovala, da su na javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika “Autotransport-Pančevo” Pančevo, podnete 2 prijave-blagovremene, razumljive i potpune, sa priloženim svim potrebnim dokazima. Na osnovu uvida u dokaze o ispunjenosti uslova za imenovanje direktora, priloženih uz prijavu kandidata, Komisija je na sednici održanoj 17. avgusta 2016. godine, Zaključkom III, utvrdila Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak po javnom konkursu za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika “Autotransport-Pančevo” Pančevo.
Polazeći od obaveze Komisije utvrđene članom 40. Zakona o javnim preduzećima, Komisija je sprovela postupak provere i ocenjivanja kandidata u skladu sa Odlukom o načinu i postupku imenovanja direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo („Službeni list grada Pančeva“ broj 8/13 i 14/16).
Na osnovu sprovedenog izbornog postupka, u skladu sa članom 41. stav 1. Zakona o javnim preduzećima, Komisija je na sednici održanoj 12. septembra 2016. godine sastavila rang listu za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika “Autotransport-Pančevo” Pančevo, sa brojčano iskazanim i utvrđenim rezultatima prema merilima propisanim za imenovanje direktora i zajedno sa Zapisnikom o izbornom postupku dostavila nadležnim organizacionim jedinicama Gradske uprave grada Pančeva radi pripreme Nacrta akta o imenovanju direktora.

Gradsko veće grada Pančeva utvrdilo je predlog akta o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika “Autotransport-Pančevo” Pančevo i dostavila ga sa rang listom i zapisnikom o izbornom postupku Skupštini grada na odlučivanje.

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA                                         PREDSEDNIK SKUPŠTINE
SKUPŠTINA GRADA                                                                                               Tigran Kiš
GRAD PANČEVO
BROJ: II-04-06-21/2016-7
Pančevo, 12. oktobar 2016. godine