Излаже се на рани јавни увид Измене и допуне Плана генералне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у насељеном месту Панчево ( у даљем тексту План).
Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 14.03.2016. до 28.03.2016.године.

Документација:
Оглас за излагање на рани јавни увид планског документа
Елаборат РЈУ ИиД ПДР Коксара
– Одлука изради СПУ за ИиД ПДР за Косару РНП
– Одлука о измени и допуни ПГР за Коксару РНП

Графички прилози
01. Граница измене плана са постојећом наменом
02. Планирана намена са инфраструктуром