Уоквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, кућа и станова расписан је јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације. Комисији за реализацију мера енергетске санације до истека датог рока (02.08.2021. године) пристигло је 19 пријава. Након прегледа пристиглих пријава утврђено је да је за меру „замена (набавка са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама на породичним кућама и становима, са пратећим грађевинским радовима“ пристигло 16 пријава, а 3 за меру „набавка и инсталација котлова на природни гас“.

Комисија је извршила преглед и утврдила да су сви привредни субјекти доставили сву тражену документацију и након тога је извршено бодовање. Критеријуми за бодовање, а затим и рангирање привредних субјеката дефинисани су чланом 19. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова и обухватају цену кључних добара заједно са уградњом у зависности од мере за коју конкуришу и рок важења цене.

Комисија је рангирала привредне субјекте и утврдила прелиминарне ранг листе:

Прелиминарне листе привредних субјеката за спровођење мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Панчева