Просторним планом се утврђује плански основ за заштиту, уређење и одрживо коришћење коридора аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад, на деловима територија градова Београда, Панчева, Зрењанина и Новог Сада и општина Опово, Ковачица и Жабаљ.

Књига 1
Књига 2
Књига 3
Документација 1
Документација 2
Услови 1
Услови 2