Порез на имовину

Народна скупштина Републике Србије је усвојила Закон о изменама и допунама закона о порезима на имовину („Сл.гл.РС“бр.47/13) који је ступио на снагу 30. маја 2013.године.
Министар финансија је донео Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину који је објављен у „Сл.гл.РС“ бр.108/13 а ступио на снагу 01.01.2014. године као и Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину „Сл.гл.РС“ бр. 118/13 који је такође ступио на снагу 01. јануара 2014. године.
Изузетно, за утврђивање пореза на имовину за 2013. годину и за раније године, на непокретности за које је пореска обавеза настала, а пореска пријава није поднета до 31.12.2013. године, пореска пријава за утврђивање пореза на имовину подноси се на обрасцу прописаном Правилником о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ( „Сл.гл.РС“ број 139/04, 63/07, 9/09, 27/11 и 59/13)
Скупштина града Панчева је на основу и у складу са Законом о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11 и 57/12-УС ), Законом о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, број 47/13) донела и објавила на својој интернет страни као и у банеру “ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ“ Одлуке неопходне за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину („Сл. лист града Панчева“ бр.13/13 и 20/13).

 

 

Порез на имовину обвезнику који не води пословне књиге утврђује се решењем органа јединице локалне самоуправе

3. Основица пореза на имовину за непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге је вредност непокретности коју утврђује орган јединице локалне самоуправе надлежан за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода јединице локалне самоуправе.

4. Вредност непокретности, осим земљишта, може се умањити за амортизацију по стопи до 1% годишње применом пропорционалне методе, а највише до 40% , почев од истека сваке календарске године у односу на годину у којој је извршена изградња, односно последња реконструкција објекта, а на основу одлуке скупштине јединице локалне самоуправе о висини стопе амортизације која важи на дан 15. децембра године која претходи години за коју се утврђује порез на имовину и која је објављена у складу са законом.

5. Ако скупштина јединице локалне самоуправе не утврди висину стопе амортизације, или је не утврди у складу са законом, или је утврди а не објави у складу са законом, код утврђивања пореза на имовину вредност непокретности се не умањује за амортизацију.

 

 За сврху утврђивања основице пореза на имовину, непокретности се разврставају у следеће групе одговарајућих непокретности:

1) грађевинско земљиште;

2) пољопривредно земљиште;

3) шумско земљиште;

4) станови;

5) куће за становање;

6) пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности;

7) гараже и гаражна места.

Ако објекат чини више посебних целина које се могу сврстати у различите групе, свака посебна целина у оквиру објекта се, за потребе утврђивања пореза на имовину, сврстава у одговарајућу групу непокретности.

Објекат који је јединствена целина мешовитог карактера, за потребе утврђивања пореза на

имовину, разврстава се у складу са ставом 1. овог члана према претежној намени.

Обвезник који води пословне књиге утврђује порез на имовину (врши самоопорезивање)-најкасније до 31.марта пореске године

9. За непокретности обвезника који води пословне књиге основица пореза на имовину је вредност у пословним књигама ако је иста исказана по методу фер вредности у складу са међународним рачуноводственим стандардима (МРС), односно међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ) и усвојеним рачуноводственим политикама је фер вредност исказана на последњи дан пословне године обвезника у текућој години.

10. Основицу пореза на имовину пореског обвезника који непокретности у својим пословним књигама не исказује у складу са међународним рачуноводственим стандардима (МРС), односно међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ) и усвојеним рачуноводственим политикама чини:

1) за неизграђено земљиште – вредност земљишта;

2) за остале непокретности – вредност објеката увећана за вредност припадајућег земљишта.

Вредност непокретности порески обвезник утврђује применом следћих елемената:

1) корисна површина;

2) просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зони у којој се налази непокретност, утврђене актом надлежног органа јединице локалне самоуправе, на основу цена остварених у промету одговарајућих непокретности по зонама у периоду од 1. јануара до 30. септембра године која претходи години за коју се утврђује порез на имовину а ако у конкретној зони није било промета одговарајућих непокретности (минимум три промета) за те непокретности просечна цена се утврђује се на основу просека просечних цена остварених у граничним зонама (независно од тога којој јединици локалне самоуправе припадају) у којима је у том периоду било најмање три промета одговарајућих непокретности, а ако ни у граничним зонама није било промета одговарајућих непокретности у периоду од 1. јануара до 30. септембра текуће године, основица пореза на имовину за те непокретности у зони у којој није било промета једнака је основици пореза на имовину те, односно одговарајуће непокретности у тој зони обвезника који не води пословне књиге за текућу годину.

Ако обвезник вредност земљишта и вредност објеката не исказује посебно у својим пословним књигама , основица пореза на имовину за земљиште и објекат који се на њему налази, као јединствену целину, чини вредност земљишта утврђена применом следћих елемената:

1) корисна површина;

2) просечна цена квадратног метра (у даљем тексту: просечна цена) одговарајућих непокретности у зони у којој се налази непокретност

увећана за грађевинску вредност објекта процењену од стране овлашћеног вештака грађевинске струке са стањем на последњи дан пословне године обвезника у текућој години.

11. Јединица локалне самоуправе дужна је да до 30. новембра сваке текуће године објави:

одлуку о стопама пореза на имовину као и акте којима се утврђују зоне, најопремљенија зона, као и коефицијенти за непокретности у зонама; акт којим се утврђују просечне цене одговарајућих непокретности у зонама у складу са законом; објави просечне цене одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге и то у зони која је, према одлуци надлежног органа те јединице локалне самоуправе, утврђена као најопремљенија .

12. Ако јединица локалне самоуправе не објави акте, основица пореза на имовину на непокретности обвезника који води пословне књиге је књиговодствена вредност исказана на последњи дан пословне године обвезника у текућој години.

13. Изузетно основица пореза на имовину је вредност исказана у пословним књигама на последњи дан пословне године обвезника – књиговодствена вредност у текућој години, и то за:

1) експлоатациона поља и експлоатационе објекте;

2) објекте у којима су смештени производни погони прерађивачке индустрије који се користе за обављање делатности;

3) објекте за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије, осим трговине и управљања;

4) објекте за производњу гаса;

5) објекте за производњу паре, топле воде, хладног ваздуха и леда;

6) објекте за третман и одлагање отпада;

7) објекте у којима се одвијају процеси неопходни за поновну употребу материјала;

8) складишне и стоваришне објекте.

Непокретности се опредељују према њиховој намени у складу са прописима којима се уређује класификација делатности.

За непокретности које обвезник у пословним књигама исказује посебно од вредности припадајућег земљишта, осим експлоатационих поља, основицу пореза на имовину чини збир књиговодствених вредности објеката и вредности припадајућих земљишта које су процењене у складу са ставом 3. овог члана.

Ако обвезник вредност земљишта и вредност објеката не исказује посебно у својим пословним књигама, основица пореза на имовину за земљиште и објекат који се на њему налази, као јединствену целину, чини вредност земљишта утврђена применом следћих елемената:

1) корисна површина;

2) просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зони у којој се налази непокретност, утврђуне актом надлежног органа јединице локалне самоуправе, на основу цена остварених у промету одговарајућих непокретности по зонама у периоду од 1. јануара до 30. септембра године која претходи години за коју се утврђује порез на имовину а ако у конкретној зони није било промета одговарајућих непокретности (минимум три промета) за те непокретности просечна цена се утврђује се на основу просека просечних цена остварених у граничним зонама (независно од тога којој јединици локалне самоуправе припадају) у којима је у том периоду било најмање три промета одговарајућих непокретности., а ако ни у граничним зонама није било промета одговарајућих непокретности у периоду од 1. јануара до 30. септембра текуће године, основица пореза на имовину за те непокретности у зони у којој није било промета једнака је основици пореза на имовину те, односно одговарајуће непокретности у тој зони обвезника који не води пословне књиге за текућу годину увећана за грађевинску вредност објекта процењену од стране овлашћеног вештака грађевинске струке са стањем на последњи дан пословне године обвезника у текућој години.

14. Изузетно, основица пореза на имовину за жичаре, путеве, пруге и друге инфраструктурне објекте, као и за кабловску канализацију и друге подземне грађевинске објекте у које су смештене мреже намењене протоку воде (за пиће, атмосферске, отпадне и др.), водене паре, топле или вреле воде за потребе грејања и друге потребе корисника, гаса, нафте и нафтних деривата, телекомуникација и слично, је књиговодствена вредност објеката на последњи дан пословне године обвезника у текућој години.

15.За непокретност коју обвезник који води пословне књиге изгради, стекне у току године за коју се утврђује порез на имовину, основица пореза на имовину за ту годину је њена набавна вредност исказана у пословним књигама.