Излаже се на поновни јавни увид Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу кат.парцеле бр.3576 КО Војловица, у оквиру комплекса НИС“Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву ( у даљем тексту План) и Стратешка
процена утицаја ПДР-а за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу кат.парцеле бр.3576 КО Војловица у оквиру комплекса НИС“Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву на животну средину( у даљем тексту Стратешка). Поновни јавни увид Плана и Стратешке, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 07.05.2021.године.

Оглас за поновни Јавни увид
Текст
Графички прилози
Стратешка процена
Документација