Поновни јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 27.08.2021.године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 08:30 до 11:30 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304.

Текстуална документација:
Оглас поновни Јавни увид
Документација
Текст нацрта плана

Графичка документација:
Диспозиција простора
Извод из ГУП-а
Подела на зоне
Постојеће стање
Планирана намена
Регулационо-нивелациони план
Планирана инфраструктура
План поделе грађевинског земљишта на јавно и остало
Ограничења урбаног развоја
Смернице за спровођење плана
Профили улица