Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 08:30 до 11:30 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304.

Текстуална документација:
Оглас
– “Сл.лист града Панчева“ бр.29/21
Текс нацрта измене и допуне ПГР

Графичка документација:
01 Диспозиција простора
02 Извод из плана вишег реда
03 Постојећа намена
04 Планирана намена и смернице
05 Регулационо-нивелациони план саобраћаја
06 Регулационо-нивелациони са урбанистичким решењем
07 Инфраструктура
08 План поделе грађевинског земљишта
09 Ограничења урбаног развоја
10 Смернице за спровођење
11 Профили улица

Нацрт плана у DWG-u:
01 DWG
02 DWG
03 DWG