Одељење за легализацију Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева решавало је поднете захтеве по процедурама и роковима који су били по раније важећим законима.

Када је 27. новембра 2015. године ступио на снагу Закон о озакоњењу објеката, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове почео је да поступа по новом Закону и решава оне предмете чија је документација, поднета по раније важећим законима, у складу са документацијом прописаном новим законом и то: доказ о одговарајућем праву на земљишту и одговарајућем праву на објекту и техничка документација.

Уколико је техничка докуметација већ достављена, новим Законом предвиђено је да Секретаријат проверава да ли та документација садржи све податке које по новим прописима треба да садржи Извештај о затеченом стању са Елаборатом геодетских радова. Уколико садржина одговара, не доставља се нова пројектно-техничка информација.

Од 19. новембра 2015. године, када је Министартсво финансија РС утврдило бројеве жиро рачуна за уплату такси за озакоњење, Секретаријат је почео да обавештава подносиоце захтева чија документација одговара прописаној документацији по новом Закону, да постоји могућност озакоњења и да доставе доказ о уплаћеној такси за озакоњење.

Углавном су сви подносиоци након овог обавештења у кратком року платили таксе за озакоњење, те је до сада издато већ 27 решења о озакоњењу објеката.

Након што су одређена донета решења постала правноснажна и тако се стекли услови за упис права својине, захтеви су по службеној дужности прослеђени Републичком геодетском заводу, који врши упис права својине на објекту. За тај упис не плаћа се такса одређена подзаконским актом Републичког геодетског завода.