Cilj izrade Koncepta Plana je sagledavanje karakteristika, potencijala i ograničenja obuhvaćenog prostora sa stanovišta izgradnje planiranih sadržaja, definisanje osnovnih principa uređenja i organizacije prostora, njegove zaštite, kao i drugih pitanja od značaja za razvoj naselja. Kroz izradu Koncepta plana regulišu se ciljevi uređenja i izgradnje, odnosno osnovni programski elementi i to kroz definisanje:
– namene površina i objekata,
– mogućnosti izgradnje,
– definisanje javnog i ostalog zemljišta,
– definisanje i sprovođenje mera zaštite radne i životne sredine.
Dokumentacija:
Službeni list grada Pančeva br. 27/2016
Tekst plana

Grafički prilozi:
01 Dispozicija prostora u odnosu na grad
02 Izvod iz plana višeg reda
03 Postojeća podela obuhvata plana
04 Planirana pretežna namena
05 Regulaciono-nivelacioni plan
06 Postojeća i planirana infrastruktura
07 Plan podele građevinskog zemljišta
08 Profili ulica