Простор обухвата плана налази се у северном делу подручја града Панчева, на улазном правцу у град и то источно од саобраћајнице/улице Јабучки пут и јужно од саобраћајнице Панчево-пут-Штиркара.
План детаљне регулације обухвата простор чији је западни део обрађен кроз План генералне регулације Целина 4а – Караула са Јабучким путем и 4б – Скробара у насељеном месту Панчево, док је источни део обраћен кроз План генералне регулације Целина 11 – комплекси посебне намене у Панчеву.

Документација:
Службени лист града Панчева бр. 30/2017 и 1/2018-исправка
Текст плана

Графички прилози
01. Диспозиција простора у односу на град
02. Извод из плана ПГР Целина 4
03. Извод из плана ПГР Целина 11
04. Постојећа намена
05. Планирана намена
06. Регулационо нивелациони план
07. Планирана инфраструктура
08. План поделе грађевинског земљишта на јавно и остало
09. Профили улица