На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације северне индустријско-пословно-производне зоне 3 у Панчеву (“Сл. Лист града Панчева“ бр. 11/2021), Плана генералне регулације Целина 4а – Караула са Јабучким путем и 4б – Скробара у насељеном месту Панчево (“Сл. Лист града Панчева“ бр. 8/2014) и Плана генералне регулације Целина 11 – комплекси посебне намене у Панчеву (“Службени лист града Панчева“ број 35/12), након елабората за рани јавни увид урађен је нацрт Плана детаљне регулације северне индустријско-пословно-производне зоне 3 у Панчеву.

Текстуална документација:
Документациона основа
– “Сл. лист града Панчева“ бр. 32/21
Текст – ПДР

Графичка документација:
Цртежи ПДФ

Цртежи DWG:
01 Диспозиција простора у односу на град
02 Извод из плана Целина 4
03 Извод из плана Целина 11
04 Граница постојећег грађевинског подручја
05 Граница планираног грађевинског подручја
06 План регулације и нивелације
07 План постојеће и планиране инфраструктуре
08 План поделе грађевинског земљишта на јавно и остало
09 Профили улица