У зависности од потенцијала ветра планира се инфраструктурни комплекс за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на територији града Панчева – ветроелектрана „Ветрозелена“, са одговарајућом повезном средњенапонском кабловском, телекомуникационом и осталом мрежом, као и мрежом приступних путева.
Циљ израде Плана је стварање планског основа за изградњу функционалне целине за производњу електричне енергије из обновљивих извора и тиме стварање услова за прибављање земљишта за површине јавне намене за потребну саобраћајну и техничку инфраструктуру и електроенергетске објекте, као и утврђивање режима и услова коришћења земљишта у обухвату Плана.

Текстуална документација:
“Сл.лист града Панчева“ бр.25/2021
Текст ПДР
Доспели услови
Завод за заштиту споменика културе
Стратешка процена утицаја

Графичка документација:
01 Диспозиција простора у односу на град
02 Извод из плана вишег реда
03 Постојећа намена
04 Планирана намена
05 Регулационо-нивелациони план
06 Планирана инфраструктура
07 План поделе грађевинског земљишта на јавно и остало