Повод за израду плана
Иницијативе и активности највећег произвођача масовних полимера са ових простора, предузећа ХИП „Петрохемије“а.д. Панчево, на сагледавању могућности за проширење производње додатном, квалитативно другачијом врстом масовног полимера – полипропиленом, датирају још из 80–тих година.
Ове активности су биле логичне с обзиром да је базна фабрика ХИП „Петрохемије“а.д. Панчево – Фабрика ЕТИЛЕН (пројектована од америчке корпорације STONE & VEBSTER) пројектованог капацитета 85.000 т/год. пропилена, који је основна сировина за производњу полипропилена.
Прва документација, “Прединвестициони програм Фабрике за производњу полипропилена”, коју је урадио ХИП Развој и инжењеринг, је са датумом фебруар 1990. год. Након паузе од 7 година урађен је и други прединвестициони програм (IHTM–ITR) а 2000. год. и Студија оправданости изградње фабрике за производњу полипропилена (IHTM–ITR).

 

Сл.лист града Панчева бр. 17/2016
Текст плана

Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације комплекса ХИП Петрохемија У насељеном месту Панчево

Графички прилози:
01. Диспозиција простора у односу на град
02. Извод из плана
03. Постојећа намена површина
04. Планирана намена површина
05. Планирана регулација и саобраћај
06. Планирана инфраструктура
07. Планирана инфраструктура са просторном провером
08. Профили